Köpvillkor

Avtalsvillkor för GoBoocha® v. NutraQ Sweden AB. Senast uppdaterad 11 januari 2023. Avtalsvillkoren är uppdaterade och gäller samtliga redan ingångna, samt nya avtal.

1. Allmänt

Dessa köpvillkor gäller vid köp av varor från GoBoocha® genom NutraQ över internet.

2. Parter

Säljaren är:

NutraQ Sweden AB

​​​​​​​Box 4018
​​​​​​​461 04 Trollhättan
Sverige


Telefon:  0772 120 910
E-post: hello@goboocha.se
Organisationsnummer: 556 853-9125

NutraQ Sweden AB benämns härefter som " GoBoocha®", "vi", "oss" eller "säljaren".

Köparen är den person som anges som köpare i beställningen oavsett inköpskanal och kallas härefter som "du", "dig" eller "kunden". Du måste ha fyllt 18 år och inte stå under förmyndarskap för att bli kund eller göra beställningar hos GoBoocha®.

3. Engångsköp

Vid ett engångsköp får du en engångsförsändelse av produkten du köpt till ordinarie pris. Vid engångsköp tillkommer porto på 39 kr på frakten för försändelsen. Leverans sker normalt 14 dagar efter beställning.

4. Medlemskap och Flexible Membership Plan

4.1 Flexible Membership Plan

  • Ett medlemskap hos GoBoocha® innebär följande:
  • Medlemmar får minst 30 % rabatt på alla köp
  • Gratis leverans till din brevlåda
  • Ett paket motsvarar 4 veckors förbrukning
  • Ett nytt paket skickas var fjärde vecka så länge du själv önskar
  • Du kan när som helst begära att skjuta upp eller avbryta försändelser
  • Det finns inga köpförpliktelser eller bindningstid
  • Ingen förskottsbetalning - faktura medföljer försändelsen
  • 14 dagars fullständig ångerrätt

4.2 Administration av Flexible Membership Plan

GoBoocha® säljer varor som enskilda köp eller som en månatlig refill-leverans i tjänsten Flexible Membership Plan. Leverans sker normalt efter 14 dagar och i enlighet med valt leveransintervall, utan köptvång eller bindningstid. Planen kan sägas upp löpande. I händelse av uppsägning avslutas Flexible Membership Plan omedelbart från och med nästa leverans. Du kan när som helst kontakta vår kundtjänst för att pausa, ändra eller säga upp din leveranstjänst.

Vi kan komma att göra ändringar av vårt produktutbud, leveransform och leveransintervall. Meddelanden om ändringar skickas i god tid innan de träder i kraft. Mindre ändringar, såsom byte av förpackning, kommer inte att meddelas utöver den information som framgår av vår webbplats.

Planen kan förvägras på objektiva grunder, såsom vid bedrägeriförsök, brist på kreditvärdighet och liknande.

5. Priser

Våra priser anges i svenska kronor och är inklusive lagstadgad mervärdesskatt och exklusive fraktkostnad. Priset på varorna kan variera beroende på försäljningskanal, distribution och specialerbjudanden. Priserna är giltiga tills de ändras. Meddelanden om prisändringar skickas ut i god tid innan ändringarna träder i kraft. Erbjudanden till nya kunder riktar sig primärt till nya kunder och får inte nyttjas på felaktigt sätt genom upprepad uppsägning och nyteckning av abonnemang.

Porto och hanteringsavgifter tillkommer vid varje försändelse i enlighet med gällande priser om inte annat överenskommits.

6. Leverans

Vi skickar våra produkter inom Sverige via PostNord som levererar produkten direkt till din brevlåda, i enlighet med avtalad leveransfrekvens. Om leveransen inte får plats i brevlådan eller brevinkastet lämnas det in på närmaste postombud och du får då en avi från PostNord om vart och när du kan hämta upp din leverans. Kostnader för icke uthämtad leverans hos postombud tillfaller GoBoocha® och blir ingen extra kostnad för kund. Om varan inte levereras enligt betalningsbekräftelsen, ska vi leverera varan utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar från din beställning.

Vid fakturabetalning utfärdar vi en skriftlig faktura som fungerar som en orderbekräftelse och som bifogas till alla leveranser. Vid specialerbjudanden, större eller flera beställningar kan det hända att beställningen måste hämtas på postens utlämningsställe på grund och storlek och vikt.

Leverans anses ha ägt rum när du eller din företrädare har mottagit varan. I händelse av försenad leverans kan du, beroende på omständigheterna, hålla inne betalning, kräva leverans, kompensation eller uppsägning av köpeavtalet.

7. Betalning

Betalning sker via faktura som medföljer din försändelse. Betalningsfristen står på fakturan, och är minst 15 dagar från mottagandet av varan. I händelse av utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen samt eventuella indrivningskostnader.

8. Ångerrätt

Du har 14 dagars ångerrätt från dagen du tagit emot varan vid din första leverans. Tidsfristen inkluderar alla kalenderdagar. Om tidsfristen slutar på en lördag eller söndag, röd dag eller helgdag förlängs ångerfristen till närmaste arbetsdag. När du nyttjar ångerrätten måste varan returneras till säljaren inom 14 dagar från den dag du meddelat säljaren om returen.

Ångerrätten innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att returnera varor som inte har bruten försegling. För att ångerrätten ska kunna genomföras måste varan returneras till oss i samma mängd och i samma skick som när du tog emot den. Om varans värde minskas mer än nödvändigt gentemot varans egenskaper och funktion måste du täcka denna värdeminskning. Om inte annat överenskommits täcker du de direkta kostnaderna för att returnera varan. Returadressen är den adress som anges under punkt 2 ovan.

Om du nyttjar ångerrätten återbetalar vi köpeskillingen utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det att vi mottar ditt meddelande. Vi har rätt att hålla inne betalningen tills vi har mottagit varorna som har skickats tillbaka, eller tills du har skickat in bevis på att varan har skickats.

Återbetalningen sker med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har avtalat något annat med oss.

Mer information om hur du använder dig av ångerrätten finns på ångerformuläret som följer med orderbekräftelsen du fått via e-post. Alternativt kan du fylla i och skicka in Konsumentverkets standardformulär. Använd returadress: NutraQ Sweden AB, Box 4018, 461 04 Trollhättan. Frågor om ångerrätt hänvisas till Team GoBoocha på telefon 0772 120 910 eller mail hello@goboocha.se.

9. Reklamation

Om den levererade varan är felaktigt kan du, beroende på omständigheterna, kräva avhjälpande av felet, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva avtalet.

Om det är fel på varan eller om det uppstått transportskador måste du inom skälig tid efter att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, meddela säljaren om felet. Meddelande som lämnas inom två månader efter det att du märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid. Rätten att göra ett klagomål är begränsat till klagomål inom varans utgångsdatum som anges på förpackningen, och senast tre år efter att du mottagit varan. I händelse av ett sent klagomål förlorar du rätten att åberopa att varan är felaktig.

Rätten till reklamation gäller i tillägg till ångerrätten.

Vid reklamation och fel kommer du att få ersättning för eventuella fraktkostnader. Återbetalningen sker med samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har avtalat något annat med oss.

10. Säljarens rättigheter vid kundens försummelse

Om du inte betalar eller fullgör de andra skyldigheterna som följer av avtalet eller lag och detta inte beror på säljaren eller förhållanden som säljaren råder över, kan vi enligt bestämmelserna i konsumentköplagen och beroende på omständigheterna, hålla inne varan, kräva att du betalar priset eller häva köpet. Beroende på omständigheterna kommer vi att kunna kräva dröjsmålsränta vid sen betalning och inkassoavgift, och om du inte lämnar tillbaka obetalda varor kan säljaren debitera dig en avgift. Avgiften ska som högst täcka säljarens faktiska kostnader för att leverera varan till dig.

11. Personuppgifter

För att genomföra detta avtal kommer säljaren att behöva behandla vissa personuppgifter som kan kopplas till dig (t.ex. namn och adress). 

12. Kundtjänst

Du når vår kundtjänst Team GoBoocha på 0772 120 910 helgfria vardagar mellan kl. 08:30–16:30. Du kan också använda dig av vårt kontaktformulär eller skicka ett e-postmeddelande till hello@goboocha.se. Dina frågor om faktiska köp och beställningar bör alltid besvaras inom 48 timmar av säljaren.

13. Förbehåll

Säljaren förbehåller sig rätten att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en annan part. Vi reserverar oss också för eventuella driftstopp, tryckfel, felaktiga prisuppgifter, mervärdesskatt och andra avgiftsändringar eller leveransproblem som orsakats av förhållanden utanför vår kontroll.

Eventuella erbjudanden gäller så långt lagret räcker (vilket anges i samband med den enskilda kampanjen).

14. Ändring av köpvillkoren

Dessa köpvillkor kan komma att ändras vid särskilda behov och/eller i händelse av ändrade lagar, bestämmelser eller rekommendationer. Vid ändring av villkoren kommer du att meddelas senast 1 månad innan ändringarna träder i kraft. Om du, baserat på de ändrade villkoren, vill säga upp avtalet är du fri att göra det. Underlåtenhet att säga upp avtalet efter ändring av villkoren i avtalet innebär att du accepterar de uppdaterade villkoren i avtalet. Nya villkor kommer att meddelas på vår webbplats i samband med att de nya villkoren skickas ut.

15. Tvistlösning

Kontakta vår kundtjänst om du har klagomål om ditt köp. Klagomål ska meddelas till säljaren inom skälig tid, jfr punkt 8.

Parterna ska i första hand försöka lösa eventuella tvister sinsemellan. Om detta inte lyckas kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden för alternativ tvistlösning. Säljaren är skyldig att rätta sig efter Allmänna Reklamationsnämndens beslut. Allmänna Reklamationsnämnden finns tillgänglig via Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 10123 Stockholm, Sverige, www.arn.se.

Om den alternativa tvistlösningen inte når framgång kan du eller säljaren ta ärendet till domstol. Avtalet är upprättat under svensk rätt. Tvist avgörs vid Göteborgs tingsrätt.

Du som konsument har även möjlighet att använda dig av EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning (”EU ODR”): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV